Program

Programmet for konferencen 2024 vil blive opdateret løbende

Nedenfor kan du se programmet for konferencen 2023. Du vil løbende kunne læse opdateringer om programmet for konferencen i 2024 her på siden.

UBU.NU konference 2023 program

Keynote speakers

Jeppe Læssøe er professor emeritus ved DPU, Aarhus Universitet.

Bæredygtig dannelse som langsom pædagogik

Didaktiske idealer, tidspres og forestillinger om forandring

Fælles for de mange didaktiske bud på realisering af bæredygtig dannelse er, at de lægger op til en langsommere pædagogik; en anden rytme og anderledes læringsformer i undervisningen. Det står i kontrast til tidspresset – både i forhold til miljøet og på uddannelserne. I det lys er vores teoretiske forestillinger om forandringsprocesser væsentlige at få frem og diskutere. Som spørgsmål om uddannelsernes rolle i forhold til bæredygtig omstilling. 

Elin Sæther er lektor ved Læreruddannelsen, Oslo Universitet

Mellom individuelt ansvar og strukturelle maktforhold

Hvordan kan bidrag fra forskning på bærekraft utdanning være med på å løse opp i motsetningen mellem individuelt ansvar og strukturelle maktforhold og dermed legge bedre til rette elevers utforskning av samfunnsmessige endringer?

Program

9.30

10.00

10.00

10.15
Ankomst
Foran Auditoriet Zahle


Velkommen til UBU.NU (2)
Auditoriet Zahle  
10.15

11.00

Keynote: Professor emeritus Jeppe Læssøe, DPU, Aarhus Universitet

Bæredygtig dannelse som langsom pædagogik –
didaktiske idealer, tidspres og forestillinger om forandring

Hvad er bæredygtig dannelse, hvordan er vi nået til at fokus hertil, hvor fokus nu for alvor skal rettes på uddannelse for bæredygtig udvikling?
Auditoriet Zahle 
11.15

12.15
Break out sessions formiddag: Inspiration til brug i undervisningen
Du vælger mellem følgende workshops (se uddybning nedenfor):
1) Man er aldrig for lille til bæredygtighed
2) Grøn omstilling i danskfagets litteraturundervisning
3) Elevengagerende klimaundervisning på erhvervsuddannelserne
4) Udfordringer og muligheder i uddannelse for bæredygtig udvikling
5) Engagementsuniverset Metropolis – skab håb og handlekraft gennem fortælling
6) En whole school tilgang til uddannelse for bæredygtig udvikling
12.15

13.00
Frokost
Foran auditoriet Zahle
13.00

14.00

Status på Uddannelse for bæredygtig udvikling i Danmark


Information, debat og dialog om uddannelse for bæredygtig udvikling i Danmark.
Vi tager en status på uddannelse for bæredygtig udvikling i Danmark, og vi drøfter fælles, hvad næste skridt for partnerskabet kan være?

Auditoriet Zahle

14.10 –
15.10
Break out sessions eftermiddag: Inspiration til brug i undervisningen
Du vælger mellem følgende workshops (se uddybning nedenfor):
1) Klimaforandringer, tab af biodiversitet og social ulighed trænger sig på
2) Fra jord til bord til børn
3) Hvordan kan vi arbejde med fejl, langsommelighed og fællesskab som pædagogiske veje til bæredygtig dannelse?
4) Kreative byggeklodser til klimaundervisning i udskolingen
5) Når trivsel og bæredygtighed går op i en højere enhed
6) Status på arbejdet med bæredygtig udvikling i læreruddannelsen
15.30

16.15
Keynote: Elin Sæther. Lektor ved Læreruddannelsen, Oslo Universitet.

Mellom individuelt ansvar og strukturelle maktforhold
Hvordan kan bidrag fra forskning på bærekraft utdanning være med på å løse opp i motsetningen mellem individuelt ansvar og strukturelle maktforhold og dermed legge bedre til rette elevers utforskning av samfunnsmessige endringer?
Auditoriet Zahle 
16.15

17.00
Afrunding og netværkspleje
   
   

Uddybende workshopbeskrivelser

(Du vælger ved tilmelding)

Formiddag

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige ftænke- og analysemåder. Men naturen er også et grundlag for at arbejde med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur. Børn skal have oplevelser i naturen, lære om naturens mangfoldighed og få mulighed for at opleve et tilhørsforhold til naturen. Og børn skal gøre sig erfaringer med at give omsorg og tage vare på omgivelserne og naturen.

Når vi voksne engagerer os i spørgsmål om bæredygtighed, er det ofte med et pessimistisk udgangspunkt. Det er ikke nogen god ide at begynde med de helt store spørgsmål, man må hellere begynde med det, som fascinerer børn, for eksempel insekter, fugle, frøer og lignende. Det er vigtigt, at børn ikke mister deres barndom og tro på fremtiden. Samtidig lever de i en global verden og kan være engageret på mange niveauer, også i de store spørgsmål.
Workshoppen tager afsæt i forskningsprojektet: En undersøgelse af børns leg- og andre aktiviteter i naturen, i relation til social og kulturel bæredygtighed.

Afholder: Hanne Værum Sørensen, pædagog, cand.psych., lektor, ph.d. Pædagoguddannelsen i Aarhus, VIA UC.

Den grønne omstilling og klimakrisen trænger sig på som et vigtigt undervisningstema for alle skolens fag. Bæredygtighedsdannelse handler ikke blot om naturvidenskabelig viden, men rummer også æstetiske, etiske og historiske spørgsmål, som de humanistiske fag har en lang tradition for at behandle. Undersøgelser viser imidlertid, at undervisere i humanistiske fag savner viden om, hvordan deres fag og fagligheder kan være et vigtigt element i skolens samlede tværfaglige bestræbelse på at ruste børn og unge til en fremtid præget af grøn omstilling og samfundsmæssige ændringer relateret til klimaforandringer.

Med afsæt i forsknings- og udviklingsprojekterne Grøn omstilling i grundskolen og Bæredygtighed, bærekraft, Hållbarhet vil vi på workshoppen afprøve og diskutere, hvordan konkrete metode- og tekstvalg i litteraturundervisningen kan skabe rum for litterære undersøgelser med særligt fokus på betydningen af begreber som natur, kultur, tid og rum.

Afholder: Tom Steffensen, docent, Københavns Professionshøjskole

UBU-partnerskabet for EUD og FGU arbejder for, at eleverne skal kunne gøre en positiv forskel gennem bæredygtige handlinger.

I denne workshop præsenterer partnerskabet et eksempel på, hvordan elevernes kompetencer til bæredygtige handlinger kan understøttes, både når eleven er på erhvervsskolen og i deres oplæringsvirksomhed. I workshoppen vil vi gennemgå centrale pointer fra den empiriske undersøgelse i forsknings- og udviklingsprojektet: Elevengagerende klimaundervisning – og oplæring på erhvervsuddannelserne.  Deltagerne får indblik i pædagogiske og didaktiske greb, der kan medvirke til at elever engageres i klimaundervisning og -oplæring. Bl.a. med konkret didaktisk inspiration fra to særligt tilrettelagte KlimaLearning Factories, fra projektet og i et samarbejde med virksomheder fra DEGs klimacases. Disse Learning Factories gennemføres i samarbejde med CIU, og målet er at udvikle konkrete produkter/læringsressourcer til brug i undervisning for bæredygtig udvikling. På workshoppen vil du blive præsenteret for et udvalg af de udviklede produkter og inspireret til at udvikle dine egne produkter til brug i egen undervisning for bæredygtig udvikling.

Afholdere: Maia Ebsen, lektor, Jan Bisgaard, lektor, Anne Mette L. Jacobsen, specialkonsulent, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, Københavns Professionshøjskole og Stine Sund Hald, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.

Hvordan kommer vi fra ønsket om uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU) til plan af indhold, organisering, gennemførelse og evaluering af UBU?

Formålet med workshoppen er, at deltagerne sammen får drøftet hvilke udfordringer, der generelt kan være i rollen som underviser, når man skal i gang med at arbejde med uddannelse, dannelse og læring for bæredygtig udvikling.

Workshoppen tager afsæt i kortlægningen af arbejdet med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på landets professionshøjskoler, som er udgivet i bogen….. Kortlægningen viser, at der findes efterhånden en del undervisningsmaterialer allerede, men til workshoppen må deltagerne gerne tage noget med – allerhelst det I selv har arbejdet med.

Efter en intro til workshoppen arbejder vi os igennem nogle af de udfordringer, der kan være som underviser. Det vil ske gennem gruppedrøftelser, udveksling af egne erfaringer og videre drøftelse af mulige didaktiske tiltag for UBU.
Vi arbejder med Det personlige, professionelle og hel-organisatoriske perspektiv, De didaktiske grundkriterier for UBU, Mulige scenarier for undervisningen, didaktiske nedslag og diskuterer fag kontra tværfag.

Afholder: Niels Larsen, læreruddannet, BA i kultursociologi, Ph.d. i pædagogik og curriculumudvikling. Selvstændig konsulent med fokus på UBU og kulturudveksling. Stifter af NGO, Kijani Institute, i Kenya og Medlem af RCE Denmark

I denne workshop udforsker vi, hvordan vi kan bringe FN’s Verdensmål ind i undervisningen og inspirere eleverne til kreativ tænkning, refleksion og handling. Vi starter workshoppen med at se kortfilmen “Breaking the Cycle: How a Park Transformed Korogocho“, som fortæller historien om, hvordan Chris er med til at skabe en ny fremtid for sig selv, sin familie og sit kvarter i et af de mest kriminalitetsinficerede områder i Nairobi.

Efter filmen diskuterer vi konkrete didaktiske tilgange og greb til at skabe undervisningsmaterialer med historier, der vækker nysgerrighed, giver håb og udfordrer antagelser. Du kan forvente at tage hjem med konkrete ideer og værktøjer til at integrere bæredygtig udvikling i undervisningen.

Metropolis’ undervisningsmaterialer består af korte forløb (3-6 real timer) målrettet en række fag på HF, STX og HTX. De er udviklet af undervisere fra KVUC i samarbejde med NGO’en Dreamtown og er baseret på inspiration fra: Kritisk Pædagogik, Global Learning, Globalt Medborgerskab, Social Justice Teaching og Cooperstive Learning.

Afholder: Benedicte Bertelsen, Ungeengagement og global dannelse, NGO’en Dreamtown og Torsten Bjerre Henningsen, lektor i Geografi og Samfundsfag på Københavns VUC

Hvordan kommer uddannelse for bæredygtig udvikling til at være et ærinde for alle deltagere i uddannelsesinstitutioner? Det er denne workshops hovedspørgsmål.

Whole school eller whole institutions-tilgange har længe været promoveret i forskning og policy som en vigtig vej for uddannelse for bæredygtig udvikling.

Forestillingen er, at den nødvendige grønne omstilling kan blive en katalysator for dynamisk, systemisk, eksperimenterende og demokratisk uddannelsesudvikling, der involverer alle aktører. Whole school tilgange tænker stærk og fælles deltagende visionsudvikling sammen med samarbejde med lokalsamfundet og uddannelsens drift, med det sigte at lade uddannelse være en rollemodel og et laboratorium for grøn omstilling, som et læringsrum for elever og studerende og for alle aktører.

Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort, og workshoppen vil komme med nogle eksempler fra forskning og praksis på udfordringer, dilemmaer og potentialer samt bede deltagerne tænke med om whole school tilgangen i forhold til deres egen praksis.

Afholder: Nadia R. Rathje, Ph.d.-stipendiat Danmarks Pædagogiske Universitet/Københavns Professionshøjskole, samt tidligere skoleleder på Den Grønne Friskole på Amager.

Eftermiddag

Klimaforandringer, tab af biodiversitet og social ulighed trænger sig på i hverdagslivet blandt børn, unge og voksne. Hvis vi skal vende det samlede billede, og bidrage til en bæredygtig fremtid, er der brug for, at mennesker opfinder, afprøver og udvikler nye indsatser og nye måder at tænke, arbejde, lære og leve på. Det indebærer, at både børn og voksne øver sig i at navigere i spændingsfeltet mellem nutidens tydelige kriser og de mere utydelige veje til en mere konstruktiv fremtid.

Denne workshop tager afsæt i en nyudgivet antologi som omhandler eksperimenterende læreprocesser med uddannelse for bæredygtig udvikling på pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskoler.

Til workshoppen præsenteres konkrete eksempler og didaktiske bud på principper for arbejdet – med fokus på, hvordan eksperimenterne kan sætte underviserrollen og didaktik på en gyngende grund.

Workshoppen vil lægge op til fælles refleksion med inddragelse af deltagernes forskellige arbejdsområder og erfaringer.

Afholdere: Lektor, ph.d. Nanna Jord Jørgensen og Lektor ph.d. Katrine Dahl Madsen ved pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Hvordan klæder vi børn og unge på til at forstå og navigere i klimaudfordringerne i praksis? Det er skolehaven et rigtig godt eksempel på! I Haver til Maver har vi knap 20 års erfaring med vores gastronomiske skolehaveprogram. Vi mener, at et skolehaveforløb kan give børn nogle rigtig væsentlige, hands-on oplevelser og erfaringer med jord, natur, mad, sundhed og klima. Fordi dyrkning af fødevarer er konkret, synligt og sanseligt og giver eleverne nye færdigheder og handlekompetence.

I workshoppen vil vi fortælle om nogle af de didaktiske og metodiske greb, der ligger i skolehave-tanken, og hvordan det kan skaleres til forskellige typer praksis.
 Som deltager i workshoppen vil du altså få fifs til, hvordan du kan arbejde med madlavning, naturoplevelser, havedyrkning, leg og bevægelse, og hvorfor det er væsentlige elementer i fremtidens motiverende og praksisnære klima- og bæredygtighedsundervisning.

Afholder: Nanna Meldgaard Stærk, Projektleder ved Den Grønne Rygrad 

Flere og flere taler om, at faglig viden ikke er nok, men at vi også har brug for kulturelle, etiske og eksistentielle perspektiver for at skabe virkelyst og livsorientering i forhold til bæredygtighed.
 En undersøgelse af højskolernes dannelsespædagogiske arbejde med bæredygtighed i 2021-22 viste nogle helt særlige og anderledes indgange til at skabe bæredygtig dannelse, som nok udmærker sig ved de frie skoler, men som er til stede alle vegne:

  • Fejlen som pædagogisk pointe og vej til handlemod
  • Levefællesskabet og den generationelle cirkel som dannende til ansvarlighed, aktivt medborgerskab og forbundethed.
  • Pausen og den uproduktive dvælen, der giver plads til orienteringssansen.
  • Praksislæringen i hverdagens eksperimenter, som træner evnen til at frembringe konkrete utopier. Og meget mere

Med inspiration fra højskolernes pædagogiske greb og tilgange inviteres deltagerne til at undersøge, hvordan vi kan bruge elementer som ovenstående mere aktivt i vores egne kontekster, arbejde med de kognitive, værdimæssige og emotionelle udfordringer og generelt gøre undervisningen mere dannelsesorienteret.

Afholder: Marie Holt Richter, Cand. Mag. i Filosofi og Kulturmødestudier, medforfatter til På Gyngende Grund – en bog om Højskolernes arbejde med bæredygtig dannelse. Medlem af FUBU/RCE-Denmark.

Aktion Klima har i samarbejde med undervisere, kommuner og ngo’er udviklet et nyt koncept til klimaundervisning. Det består af en række byggeklodser, som lægger op til kreativ og problembaseret undervisning til udskolingen. Forløbene tager udgangspunkt i udfordringer, der sigter mod udskolingselevers interesser og handler om tøj, transport og turisme. Vi har samarbejdet med ngo’er, der har særlig viden om hvert område, for at kunne fokusere på relevante problemstillinger. Byggeklodserne skal give lærere mulighed for selv at variere deres undervisning med nye ideer, og alle byggeklodser vil blive gratis tilgængelige online ved projektets afslutning.

Workshoppen vil præsentere koncept og byggeklodser til naturfag, matematik og dansk. Deltagerne vil få mulighed for at planlægge et forløb med brug af klodserne og vil også få et antal byggeklodser med hjem til brug i egen undervisning.

Afholdere: Lillian Rohde, lektor ved Københavns Professionshøjskole, Nicolai Seest, direktør i @andlearning og Christian Byrge, ph.d.

Skoleleder Tine Sax fra Gjern Skole har undersøgt, hvad skolelederkolleger tænker om ledelse og bæredygtighed.

Undersøgelsen var et led i hendes masterprojekt ”Skolelederes forståelse af ledelsesopgaven relateret til uddannelse for bæredygtig udvikling”. Undersøgelsen viste, at bæredygtighed og trivsel skal ses som to sider af samme sag, og at der er brug for en legitimering af den ledelsesmæssige opgave i folkeskolen. Derudover konkluderer projektet, at det er nødvendigt, at lederne kommer på banen – også selvom banen kan være en udfordrende tumlebane at være på.

Tine vil, udover highlights fra undersøgelsen, medbringe praksiseksempler fra hverdagens tumlebane på Gjern Skole. Her arbejdes med udgangspunkt i skolens læringskurs og en forståelse af, at man er lærende sammen – både elever, forældre, personale, ledelse og i høj grad lokalsamfundet.

Dette får du med: Viden om skolelederes forståelse af ledelsesopgaven relateret til uddannelse for bæredygtig udvikling og en række praktiske eksempler fra hverdagens tumlebane på Gjern Skole.

Afholder: Skoleleder Tine Sax, Gjern Skole

Fra august 2023 blev bæredygtighed skrevet ind i formålet med læreruddannelsen, men det er forskelligt, hvordan man har valgt at arbejde med dette tema. I denne workshop vil vi præsentere vores fælles arbejde på tværs af landets læreruddannelser med at integrere og undersøge bæredygtig (ud)dannelse.
Som en introduktion til workshoppen vil vi gerne præsentere foreløbige resultater fra en igangværende dokumentanalyse af studieordninger fra de forskellige læreruddannelserne.

I workshoppen vil deltagerne endvidere få inspiration og arbejdsredskaber til implementering af bæredygtighed i uddannelse, og der vil være mulighed for at udveksle erfaringer og ideer til bæredygtig uddannelse generelt.

Afholdere: Dorte Ruge, lektor, ph.d., UCL, Diana Rigtrup, lektor, ph.d. UC Absalon og Søren Witzel Clausen, lektor, ph.d. VIA UC.

Rul til toppen